• tuSaladeEventos.com

    609 606 695

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 618

Texto Logo

on Sunday, 13 July 2014 17:52

tuSaladeEventos.com

609 606 695

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Taula d'horaris (Tots els idiomes)

on Wednesday, 09 July 2014 19:37
TORN HORARI
MATÍ De 10:00 a 14:30
TARDA De 16:00 a 20:45
NIT De 21:45 a 02:30

Política de Privacitat i Galetes/ Política de Privacidad y Cookies

on Wednesday, 18 January 2012 08:54

POLÍTICA DE COOKIES 

Aquesta pàgina web utilitza cookies per tal de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil. Vostè pot configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre aquestes galetes; en aquest cas la qualitat i rapidesa en la navegació a la web pot disminuir.

Que son les galetes i per què serveixen?

Les cookies són arxius que les pàgines web poden instal·lar en el seu dispositiu amb finalitats molt variades. La principal finalitat és facilitar la navegació per part de l'usuari, però també poden recopilar altra informació com, per exemple, per a fins estadístics. Mitjançant l'ús de cookies, es millora el rendiment tècnic del web, adaptant la navegació a les preferències dels usuaris. D'altra banda, la informació estadística recollida a partir de les cookies permet als responsables del web millorar el servei que ofereix als usuaris.

 

Puc deshabilitar les galetes?

 

Tots els navegadors permeten bloquejar o eliminar les cookies si l'usuari així ho prefereix. En aquestes línies oferim indicacions per a això:

 

Internet Explorer: Eines> Opcions d'Internet> Privadesa> Configuració
Firefox: Eines> Opcions> Privadesa> Històric> Configuració Personalitzada
Chrome: Configuració> Mostra opcions avançades> Privadesa> Configuració de contingut
Safari: Preferències> Seguretat

 

TuSaladeEventos podrà modificar la seva Política de galetes per adaptar-la a les novetats legislatives o a les instruccions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això aconsellem que la visitin periòdicament.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

La presente web utiliza cookies con el fin de facilitar la navegación y ofrecer un servicio personalizado y más ágil. Usted puede configurar su programa de navegación por Internet para no recibir dichas cookies; en tal caso la calidad y rapidez en la navegación en la web puede disminuir.

¿Qué son las cookies y para qué sirven?

Las cookies son archivos que las páginas web pueden instalar en su dispositivo con finalidades muy variadas. La principal finalidad es facilitar la navegacion por parte del usuario, pero también pueden recopilar otra información como, por ejemplo, para fines estadísticos. Mediante el uso de cookies, se mejora el rendimiento técnico de la web, adaptando la navegación a las preferencias de los usuarios. Por otra parte, la información estadística recogida a partir de las cookies permite a los responsables de la web mejorar el servicio que ofrece a los usuarios.

¿Puedo eliminar la instalación de cookies?

Todos los navegadores permiten bloquear o eliminar las cookies si el usuario así lo prefiere. En estas siguientes líneas ofrecemos indicaciones para ello:

Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración
Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada
Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido
Safari: Preferencias > Seguridad

TuSaladeEventos podrá modifica su Política de cookies para adaptarla a las novedades legislativas o a las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos, por ello aconsejamos que la visiten periódicamente.

 

ACCÉS, UTILITZACIÓ, I CONTINGUT DE LA PÀGINA WEB

 

TUSALADEEVENTOS és titular de la present pàgina (http://www.tusaladeeventos.com).

Aquesta pàgina té com a finalitat bàsica donar a conèixer i informar sobre l'empresa TUSALADEEVENTOS.

 

1.-Les condicions generals d'accés i d'utilització de la present pàgina tenen com a finalitat regular el seu ús i suposen la plena acceptació sense reserves de l'usuari de totes aquelles condicions generals o particulars que s'indiquin en la mateixa i totes aquelles altres que siguin d' aplicació per normativa legal; havent d'abstenir d'accedir i / o utilitzar la mateixa i els seus continguts si no s'està d'acord amb les normes, usos i regles.

 

2.- TUSALADEEVENTOS es reserva el dret a actualitzar, modificar o suprimir, totalment o parcialment, qualsevol contingut de la present pàgina, sense obligació de realitzar comunicació prèvia; així mateix es reserva el dret exclusiu a restringir o suspendre, momentània o indefinidament i provisional o definitivament, l'accés i / o funcionament de la seva pàgina; així com els enllaços i connexions que pogués haver a altres pàgina. La titular de la pàgina es reserva el dret d'accés a la mateixa a qualsevol usuari que contravingui les presents Condicions Generals d'Utilització.

 

3.- L'usuari reconeix i accepta expressament l'accés i ús de el contingut de la pàgina sota la seva exclusiva responsabilitat -assumint en conseqüència qualssevol riscos i els danys i perjudicis que pogués causar-, comprometent-se a la seva utilització diligent i lícita ia no realitzar cap actuació il·legal o contrària a la normativa legal, a la moral o als l'ordre públic; i en conseqüència la titular de la present pàgina no assumeix cap responsabilitat per la utilització, de qualsevol ordre, que els usuaris puguin realitzar dels continguts de la present pàgina.

 

4.- Queda totalment prohibida la modificació, alteració, transformació o manipulació dels continguts de la present pàgina sense el previ i exprés consentiment de la titular de la mateixa.

 

5.- Queda totalment prohibit la reproducció, còpia, distribució, o accés a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, llevat que s'autoritzi per la titular de la pàgina.

 

6.- Queda totalment prohibit que l'usuari autoritzi a tercers l'ús de la present pàgina i el seu contingut, o la inclogui en activitats o processos empresarials, industrials o comercials de qualsevol naturalesa; sent per tant aquesta pàgina per a fins estrictament privats i particulars.

 

7.- La titular de la pàgina no es serà responsable dels eventuals danys que es poguessin causar a l'usuari per impossibilitat d'accés als continguts o inadequat funcionament tècnic de la pàgina sempre que aquells no siguin imputables a una actuació dolosa; comprometent la titular de la pàgina a adoptar de la manera més ràpida possible les mesures necessàries per corregir la incidències o les incidències que es puguin produir.

 

8.- Les informacions i continguts d'aquesta pàgina són titularitat de TUSALADEEVENTOS o de tercers, estant en tot cas degudament identificats mitjançant els seus corresponents copyright © els que siguin titularitat de TUSALADEEVENTOS. La titular de la pàgina es reserven la potestat de modificar els mateixos en qualsevol moment i sense notificació prèvia; responent, en tot cas i exclusivament dels continguts que estiguin identificats amb el seu copyright, no sent responsable, en cap cas, de la licitud, legitimitat i veracitat d'altres continguts que hagin estat publicats per tercers.

 

9.- La titular de la pàgina no garanteix l'absència d'elements aliens que puguin produir alteracions en els equips, aplicacions informàtics, documents electrònics, o fitxers emmagatzemats per l'usuari; declinant, en tot cas, qualsevol responsabilitat per la introducció dels mateixos en els equips o sistemes de l'usuari.

 

10. Llevat que s'estableixi el contrari, l'accés a la present pàgina i la utilització dels seus continguts, és gratuït per als usuaris sense necessitat de previ registre per part dels mateixos. Les despeses de consum telefònic i / o qualssevol altres que es puguin produir per l'accés o ús de la pàgina seran a càrrec i responsabilitat exclusiva de l'usuari.

 

Tots els continguts de la present pàgina estan subjectes a el dret de propietat intel·lectual, propietat industrial o altres drets anàlegs de TUSALADEEVENTOS o d'altres tercers titulars dels mateixos.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, PROPIETAT INDUSTRIAL I DRETS ANÀLEGS

1.- L'accés a la present pàgina i la utilització dels seus continguts pels usuaris no significa de cap manera renúncia, transmissió o sessió total o parcial de drets de propietat intel·lectual i / o propietat industrial i / o drets anàlegs; ni significa atorgament de cap dret d'utilització, modificació, reproducció distribució o comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització de TUSALADEEVENTOS o de qui resulti titular d'aquests drets.

 

2.- Els usuaris de la present pàgina no podran realitzar cap actuació que vulneri o perjudiqui qualsevol dret de propietat intel·lectual i / o propietat industrial; responent, en tot cas i amb plena indemnitat per als titulars d'aquests drets, dels eventuals danys i perjudicis que amb la seva actuació poguessin causar.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

TUSALADEEVENTOS com a responsable de la present pàgina i de conformitat amb el que disposa la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999, de 13 de desembre) i normativa de desenvolupament, ha posat en pràctica polítiques, mitjans i procediments per garantir i protegir la privacitat, confidencialitat i seguretat de les possibles dades de caràcter personal que els usuaris puguin facilitar en el desenvolupament de determinades àrees de la pàgina. No obstant això l'usuari ha de conèixer que qualsevol mesura de seguretat pot resultar insuficient per més que es mantinguin en constant control els processos i polítiques de seguretat per mantenir en privacitat les dades que es poden facilitar.

Les dades que es facilitin pels usuaris seran incorporades a un fitxer automatitzat la titularitat del qual correspon a l'entitat TUSALADEEVENTOS. La introducció i registre de les dades per part dels usuaris comporta l'acceptació i autorització expressa a aquesta entitat per a la recollida, la incorporació a l'corresponent fitxer i el tractament dels mateixos.

En tot cas, els usuaris tindran els drets que els corresponen per aplicació de la normativa vigent d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de forma gratuïta, respecte a les dades incorporades a el fitxer. En el supòsit d'exercir algun d'aquests drets l'usuari haurà de dirigir-se a TUSALADEEVENTOS:

- Per e-mail a la direccióinfo@tusaladeeventos.com.

Els usuaris que es proposin establir un enllaç amb aquesta pàgina des d'una altra pàgina han de complir les següents condicions:

 

ENLLAÇOS

1.- L'enllaç únicament podrà estar dirigit a la pàgina principal (http://www.tusaladeeventos.com); en cap cas podran utilitzar-enllaços a pàgines secundàries o a continguts concrets.

2.- La pàgina d'origen no podrà utilitzar cap text o imatge de la present pàgina per realitzar hipervincle algun.

3.- L'establiment de l'enllaç no suposa cap relació entre el titular de la pàgina d'origen i la present pàgina; així com tampoc autorització o consentiment algun per part de TUSALADEEVENTOS per establir aquest enllaç. La titular de la present pàgina no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la pàgina origen de l'hipervincle.

4.- La present pàgina té establerts diferents enllaços amb altres pàgines per tal de facilitar o completar determinada informació per als usuaris. La utilització dels enllaços i la visualització i navegació per altres pàgines és, en tot cas, voluntària de l'usuari. TUSALADEEVENTOS no es responsabilitza el contingut, serveis o operativitat dels enllaços continguts en la present pàgina; així mateix declina qualsevol responsabilitat sobre els possibles danys i perjudicis que la visualització dels enllaços pogués produir.

En tots els casos anteriorment descrits els enllaços des de o cap a altres pàgines no suposarà en cap cas que per part de TUSALADEEVENTOS s'aboni cànon o preu algun pel mateix.

 

ACCESO, UTILIZACIÓN, Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB

TUSALADEEVENTOS es titular de la presente página (http://www.tusaladeeventos.com).

Está página tiene como finalidad básica dar a conocer e informar sobre la empresa TUSALADEEVENTOS.

1.-Las condiciones generales de acceso y de utilización de la presente página tienen como finalidad regular su uso y suponen la plena aceptación sin reservas del usuario de todas aquellas condiciones generales o particulares que se indiquen en la misma y todas aquellas otras que sean de aplicación por normativa legal; debiendo abstenerse de acceder y/o utilizar la misma y sus contenidos si no se está de acuerdo con las normas, usos y reglas.

2.- TUSALADEEVENTOS se reserva el derecho a actualizar, modificar o suprimir, total o parcialmente, cualquier contenido de la presente página, sin obligación de realizar comunicación previa alguna; asimismo se reserva el derecho exclusivo a restringir o suspender, momentánea o indefinidamente y provisional o definitivamente, el acceso y/o funcionamiento de su página; así como los enlaces y conexiones que pudiera haber a otras página. La titular de la página se reserva el derecho de acceso a la misma a cualquier usuario que contravenga las presentes Condiciones Generales de Utilización.

3.- El usuario reconoce y acepta expresamente el acceso y uso del contenido de la página bajo su exclusiva responsabilidad –asumiendo en consecuencia cualesquiera riesgos y los daños y perjuicios que pudiera causar-, comprometiéndose a su utilización diligente y lícita y a no realizar ninguna actuación ilegal o contraria a la normativa legal, a la moral o al orden público; y en consecuencia la titular de la presente página no asume ninguna responsabilidad por la utilización, de cualquier orden, que los usuarios pudieran realizar de los contenidos de la presente página.

4.- Queda totalmente prohibida la modificación, alteración, transformación o manipulación de los contenidos de la presente página sin el previo y expreso consentimiento de la titular de la misma.

5.- Queda totalmente prohibido la reproducción, copia, distribución, o acceso a través de cualquier modalidad de comunicación pública, salvo que se autorice por la titular de la página.

6.- Queda totalmente prohibido que el usuario autorice a terceros el uso de la presente página y su contenido, o la incluya en actividades o procesos empresariales, industriales o comerciales de cualquier naturaleza; siendo por tanto esta página para fines estrictamente privados y particulares.

7.- La titular de la página no se será responsable de los eventuales daños que se pudieran causar al usuario por imposibilidad de acceso a los contenidos o inadecuado funcionamiento técnico de la página siempre y cuando aquellos no sean imputables a una actuación dolosa; comprometiéndose la titular de la página a adoptar de la manera más rápida posible las medidas necesarias para corregir la incidencias o las incidencias que se pudieran producir.

8.- Las informaciones y contenidos de la presente página son titularidad de TUSALADEEVENTOS o de terceros, estando en todo caso debidamente identificados mediante sus correspondientes copyright © los que sean titularidad de TUSALADEEVENTOS. La titular de la página se reservan la potestad de modificar los mismos en cualquier momento y sin notificación previa; respondiendo, en todo caso y exclusivamente de los contenidos que estén identificados con su copyright, no siendo responsable, en ningún caso, de la licitud, legitimidad y veracidad de otros contenidos que hubieran sido publicados por terceros.

9.- La titular de la página no garantiza la ausencia de elementos ajenos que pudieran producir alteraciones en los equipos, aplicaciones informáticos, documentos electrónicos, o ficheros almacenados por el usuario; declinando, en todo caso, cualquier responsabilidad por la introducción de los mismos en los equipos o sistemas del usuario.

10.-Salvo que se establezca lo contrario el acceso a la presente página y la utilización de sus contenidos es gratuito para los usuarios sin necesidad de previo registro por parte de los mismos. Los gastos de consumo telefónico y/o cualesquiera otros que se puedan producir por el acceso o uso de la página serán a cargo y responsabilidad exclusiva del usuario.

Todos los contenidos de la presente página están sujetos al derecho de propiedad intelectual, propiedad industrial u otros derechos análogos de TUSALADEEVENTOS o de otros terceros titulares de los mismos.

PROPIEDAD INTELECTUAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS ANÁLOGOS

1.- El acceso a la presente página y la utilización de sus contenidos por los usuarios no significa en modo alguno renuncia, transmisión o sesión total o parcial de derechos de propiedad intelectual y/o propiedad industrial y/o derechos análogos; ni significa otorgamiento de derecho alguno de utilización, modificación, reproducción distribución o comunicación pública sin la previa y expresa autorización de TUSALADEEVENTOS o de quien resulte titular de dichos derechos.

2.- Los usuarios de la presente página no podrán realizar ninguna actuación que vulnere o perjudique cualesquiera derechos de propiedad intelectual y/o propiedad industrial; respondiendo, en todo caso y con plena indemnidad para los titulares de tales derechos, de los eventuales daños y perjuicios que con su actuación pudieran causarse.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

TUSALADEEVENTOS como responsable de la presente página y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999, de 13 de diciembre) y normativa de desarrollo, ha puesto en práctica políticas, medios y procedimientos para garantizar y proteger la privacidad, confidencialidad y seguridad de los posibles datos de carácter personal que los usuarios puedan facilitar en el desarrollo de determinadas áreas de la página. Sin embargo el usuario debe conocer que cualquier medida de seguridad puede resultar insuficiente por más que se mantengan en constante control los procesos y políticas de seguridad para mantener en privacidad los datos que se pueden facilitar.

Los datos que se faciliten por los usuarios serán incorporados a un fichero automatizado cuya titularidad corresponde a la entidad TUSALADEEVENTOS. La introducción y registro de los datos por parte de los usuarios comporta la aceptación y autorización expresa a dicha entidad para la recogida, la incorporación al correspondiente fichero y el tratamiento de los mismos.

En todo caso, los usuarios tendrán los derechos que les corresponden por aplicación de la normativa vigente de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de forma gratuita, respecto a los datos incorporados al fichero. En el supuesto de ejercerse alguno de estos derechos el usuario deberá dirigirse a TUSALADEEVENTOS:

- Por e-mail a la dirección info@tusaladeeventos.com.

Los usuarios que se propongan establecer un enlace con la presente página desde otra página deberán cumplir con las siguientes condiciones:

ENLACES

1.- El enlace únicamente podrá estar dirigido a la página principal (http://www.tusaladeeventos.com); en ningún caso podrán utilizarse enlaces a páginas secundarias o a contenidos concretos.

2.- La página de origen no podrá utilizar ningún texto o imagen de la presente página para realizar hipervínculo alguno.

3.- El establecimiento del link no supone relación alguna entre el titular de la página de origen y la presente página; así como tampoco autorización o consentimiento alguno por parte de TUSALADEEVENTOS para establecer dicho enlace. La titular de la presente página no será responsable de los contenidos o servicios ofrecidos en la página origen del hipervínculo.

4.- La presente página tiene establecidos distintos enlaces con otras páginas a fin de facilitar o completar determinada información para los usuarios. La utilización de los enlaces y la visualización y navegación por otras páginas es, en todo caso, voluntaria del usuario. TUSALADEEVENTOS no se responsabiliza del contenido, servicios u operatividad de los enlaces contenidos en la presente página; asimismo declina cualquier responsabilidad sobre los posibles daños y perjuicios que la visualización de los enlaces pudiera producir.

En todos los casos anteriormente descritos los enlaces desde o hacia otras páginas no supondrá en ningún caso que por parte de TUSALADEEVENTOS se abone canon o precio alguno por el mismo.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Si quiere saber más sobre las cookies y como deshabilitarlas, por favor lea nuestra Política de Cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk